Вътрешен конкурентен избор 2021

Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група С „Сърдечно-съдова система“  за нуждите на ЦСМП-Варна по рамково споразумение №РД-11-54/28.01.2021 г.“

Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група С „Сърдечно-съдова система“  за нуждите на ЦСМП-Варна по рамково споразумение №РД-11-55/28.01.2021 г.“

„Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтична група В „Кръв и кръвотворни органи за нуждите на ЦСМП-Варна по рамково споразумение №РД-11-62/01.02.2021 г.“ 

 

Вътрешен конкурентрн избор

"Закупуване на лекарствен продукт Dexamethason по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. за нуждите на ЦСМП-Варна"

Решение № 25-95/25.09.2020 г. качено на 25.09.2020 г.

"Закупуване на лекарствени продукти Morphin и Pethidin по Рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г. за нуждите на ЦСМП-Варна"

Решение № 25-96/25.09.2020 г. качено на 25.09.2020 г.

 

Обявление за възложена поръчка качено на 21.20.2020 г. под № 997699

Информация за сключен договор качена на 21.10.2020 г.

Техническото и Ценово предложение са приложени в Електронната система за закупуване на лекарствени продукти

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3

„Доставка на медицински изделия за нуждите на ЦСМП-Варна“

 

Информация за сключен договор с "Истлинк България" ООД качена на 07.08.2020 г.

Информация за сключен договор с "МЕДИТРЕЙД" ЕООД качена на 07.08.2020 г.

Информация за сключен договор с "РСР" ЕООД качена на 07.08.2020 г.

Информация за сключен договор със "Софарма Трейдинг" АД качена на 07.08.2020 г.

Информация за сключен договор с "Хелмед България" ЕООД качена на 07.08.2020 г.

 

Протокол и решение на Възложителя качено на 10.07.2020 г.

Съобщение за провеждане на жребий за определяне на изпълнител качено на 01.07.2020 г.

 

Обществена поръчка - 00050-2020-0002

"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служители на ЦСМП-Варна"

 

Обявление за възложена поръчка качено на 01.06.2020 г. под № 97968/01.06.2020 г.

Информация за сключен договор с "ИДЪНРЕД БЪЛГАРИЯ" АД качена на 01.06.2020 г.

 

Решение на Възложителя качено на 31.03.2020 г.

 

Съобщение за провеждане на жребий за определяне на изпълнител качено на 23.03.2020 г.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти качено на 17.03.2020 г.

 

Разяснение по повод постъпило запитване качено на 02.03.2020 г.

 

Регистрирана в РОП на АОП под № 00050-2020-0002 на 21.02.2020 г.

Обществена поръчка - 00050-2020-0001

"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦСМП-Варна"

 

Обявление за частично прекратяване на договор качено на 20.10.2020 г.  

 

Обявление за възложена поръчка качено на 15.06.2020 г. под № 984177/15.06.2020 г.

Информация за сключен договор с "ДАНСОН-БГ" ООД качена на 15.06.2020 г.

Информация за сключен договор със "Софарма Трейдинг" АД качена на 15.06.2020 г.

 

Обявление за частично прекратяване на обществена поръчка качено на 13.05.2020 г. 

под № 976807/13.05.2020 г. 

Решение за отмяна на Решение качено на 13.05.2020 г.

Решение за поправка на фактическа грешка качено на 12.05.2020 г.

Решение за изменение на влязло в сила Решение на Възложителя качено на 12.05.2020 г. 

Решение на Възложителя качено на 27.04.2020 г.

 

Съобщение за провеждане на жребий за определяне на изпълнител качено на 14.04.2020 г.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти качено на 10.03.2020 г.

 

Регистрирана в РОП на АОП под № 00050-2020-0001 на 17.02.2020 г.