Обществена поръчка - 00050-2018-0001

"Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на служители на ЦСМП-Варна"

 

Обявление за приключен договор с "Томбоу България" ООД качено на 06.08.2020

Съобщение за отваряне на ценови оферти качено на 10.05.2018

 

Информация за сключен договор с "Томбоу България" ООД качено на 29.06.2018

Обявление за възложена поръчка Публикувано в РОП на АОП под № 854537/29.06.2018 г. 

 

Регистрирана в АОП под № 00050-2018-0001 на 16.04.2018 г.

  

Мини процедура

"Доставка на автомобилно гориво за нуждите на ЦСМП-Варна"

 

 Обявление за изменение 2 Регистрирано в РОП на АОП под № 913310/27.05.2019

 Обявление за изменение 1 Регистрирано в РОП на АОП под № 905813/04.04.2019

 Обявление за изменение Регистрирано в РОП на АОП под № 905758/03.04.2019

 

 Обявление за приключен договор с "Петрол" АД регистрирано в РОП на АОП под № 921308/10.07.2019

 Информация за сключен договор с "Петрол" АД качена на 07.03.2018

 Допълнително споразумение качена на 21.01.2019

 Допълнително споразумение към допълнително споразумение качена на 04.04.2019

 Допълнително споразумение към допълнително споразумение към допълнително споразумение качена на 27.05.2019

 Обявена на 09.01.2018 г.

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 - №1

 "Предоставяне на застрахователни услуги, разделени в пет самостоятелно обособени позиции за нуждите на ЦСМП-Варна", както следва:

ОП №1 Сключване на застраховка   „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ и "ЗЛОПОЛУКА НА МЕСТАТА"

ОП №2 Сключване на застраховка  "КАСКО НА МПС"

ОП №3 Сключване на застраховка "ЗЛОПОЛУКА НА ЕКИПИТЕ"

ОП №4 - Сключване на застраховка„ИМУЩЕСТВО”на сграден фонд и медицинска апаратура

ОП №5 Сключване на застраховка „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ,ХУМАННИ ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ“ 

 

Запитване относно обществена поръчка

"Предоставяне на застрахователни услуги, разделени в пет самостоятелно обособени позиции за нуждите на ЦСМП-Варна" качена на 05.12.2017

 

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти. Публикувано в АОП под № 9071394/11.12.2017г.

 

Информация за сключен договор със ЗАД „ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД качена на 02.01.2018

Списъка с имената на медицинския персонал е премахнат от договора със ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Информация за сключен договор с „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД качена на 02.01.2018

 

Съобщение за прекратяване на договори качена на 01.07.2018

 

 

Регистрирана в АОП под № 9071038 от 01.12.2017 г.

Обществена поръчка - 00050-2017-0003

"Доставка на нетна ел. енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП-Варна"

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти качена на 24.10.2017

 

Информация за сключен договор с "Мост Енерджи" АД качена на 07.12.2017

Обявление за възложена поръчка Публикувано в РОП на АОП под № 818638/07.12.2017 г. 

Допълнително споразумение с "Мост Енерджи" АД качена на 12.12.2018

Обявление за приключен договор с "Мост Енерджи" АД качена на 24.01.2019

 

 

Публикувана в Регистър на Обществени поръчки под № 00050-2017-0003 на 28.09.2017г.

Обществена поръчка - 00050-2017-0002

"Доставка на резервни части и аксесоари за санитарните автомобили на ЦСМП-Варна по обособени позиции"

 

 Информация за приключен договор с "НК Ауто Сървис" ЕООД публикувана в РОП на АОП под № 909070 на 24.04.2019 г. 

Съобщение за отваряне на ценови оферти качена на 06.06.2017

 

Информация за сключен договор с "НК Ауто Сървис" ЕООД качена на 09.08.2017 

Обявление за възложена поръчка публикувана в РОП на АОП под № 799795 на 09.08.2017 г. 

Допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка качена на 14.01.2019

 

Публикувана в Регистър на обществени поръчки под № 00050-2017-0002 на 10.05.2017г.