Харта на Пациента

Харта за правата на пациента в ЦСМП-Варна

  

   Всеки пациент, потърсил спешна медицинска помощ в Център за спешна помощ - Варна има право:

1. Да получи своевременна, достатъчна и качествена медицинска помощ, независимо от неговата възраст, пол, произход, език, национална, расова или политическа принадлежност, образование, убеждения, културно равнище, сексуална ориентация, лично, обществено или материално положение, увреждане и вид и причина на заболяването.

2. Да знае името на лекаря, който го лекува, и името на медицинския специалист, който го обслужва и извършва назначенията.

3. Да бъде информиран за характера и прогнозата на заболяването, за смисъла от хоспитализация, необходимостта от изследвания и лечение. Когато пациентът е в състояние, което ограничава възможността му за разбиране на тази информация, или когато от медицинска гледна точка е нежелателно да му се даде такава информация, тя се предоставя на негов законен представител или попечител.

4. Да бъде лекуван само с негово съгласие , включително и да откаже лечение / информирано съгласие/. Да бъде информиран за съществуващите алтернативи за диагностика и лечение, и да има свобода на избор между тях. Правото на отказ от предложените хоспитализация и лечение, пациентът може да упражни в рамките на действащите в страната закони, след като бъде информиран за отрицателните медицински последици от подобен отказ.

5. Да бъде своевременно лекуван чрез утвърдени от медицинската наука методи и средства, и използване на технически изправна апаратура. Съпътстващите грижи да се прилагат с необходимата вещина, внимание и уважение.

6. Да се гарантира защита на данните, отнасящи се до неговото здравословно състояние.

7. Да получи пълна информация и обяснение, когато трябва бъде насочен към друго лечебно заведение.

8. Да се възползва от подкрепата на семейството, роднините и приятелите си по време на прегледа, лечението и евентуалната хоспитализация.

9. Да прави оплаквания пред по-висши инстанции, когато правата му, посочени в ХАРТАТА са накърнени.

За пациенти които не са навършили 18 годишна възраст или са под запрещение, горепосочените права се предяват от техните законни представители.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАЦИЕНТА

1. Пациентът е длъжен да се отнася към медицинския екип с уважение и респект.

2. Носи лична отговорност за собственото си здраве и спазва здравословен начин на живот /хигиена, вредни навици, рискови фактори/.

3. Трябва да споделя с лекаря/специалиста по здравни грижи всичко относно своето заболяване, без да крие информация, която е важна за диагностициране на заболяването.

4. Активно да съдейства на лекаря/специалиста по здравни грижи по време на лечебно-възстановителния процес.

5. Да спазва стриктно предписания му режим и лечение.

6. При отказ от предписаното му лечение, пациентът сам носи отговорност за последствията.

 

Настоящата Хартата е въведена в ЦСМП-Варна със Заповед № 147/ 03.11.2015г.