Достъп до обществена информация

 

 

Всеки гражданин, или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в ЦСМП -Варна.

      Искането за информация може да бъде направено чрез писмено заявление или чрез устно запитване.
      Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в деловодството на ЦСМП - всеки работен ден от 7.30 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.00 часа

      За да бъде разгледано направеното заявление, следва да съдържа следната информация :
      1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
      2. описание на исканата информация;
      3. предпочитаната форма за лредоставяване на достъп до исканата информация;
      4. адреса за кореспонденция на заявителя.